Isha Goel

isha.goel@stern.nyu.edu

Tisch 7-24, 212-998-0201

Katherine Fogassa

krf306@stern.nyu.edu

Tisch 7-24, 212-998-0201