Support Staff in IOMS

NAME DEPARTMENT/GROUP PHONE E-MAIL
Sneha Bolisetty IOMS - Administrative Aide (OM) 212-998-0441 sboliset@stern.nyu.edu
Chelsea Germanese    IOMS - Administrative Aide (Statistics) 212-998-0484 cgermane@stern.nyu.edu
Elisabeth Greenberg IOMS - Administrative Coordinator  212-998-0847 egreenbe@stern.nyu.edu
Hannah McDonald IOMS - Administrative Aide (IS) 212-998-0810 hmcdonal@stern.nyu.edu